ការប្រលងថ្លែងសុន្ទរកថាជាភាសាជប៉ុនសំរាប់សិស្សវិទ្យាល័យ

高校生のNIHONGOスピーチコンテスト