ពាក្យសុំប្រលងសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនពាណិជ្ជកម្មលើកទី7ឆ្នាំ2016
Please download from and refile in this form for to get examination in December 18, 2016.
ពាក្សសុំប្រលងសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនពាណិជ្ជកម្
PDFファイル 134.6 KB
第6回ビジネス日本語検定の問題用紙
第6回-ビジネス試験試験.pdf
PDFファイル 668.8 KB