តើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពាក្យថាភាសាជប៉ុនពាណិជ្ជកម្មដែររឺទេ?

ពាក្យថា ”ពាណិកម្មភាសាជប៉ុន”គឺអាចនិយាយបានថាជារបៀបរបបនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងវប្បធម៌ ការងារនៃសហគ្រាសជប៉ុននិងសមត្ថភាពភាសាជប៉ុននៅពេលដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជប៉ុន។ ទោះបី មិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សាភាសាជប៉ុនក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសាគុរ៉ាយូមែនត្រេនីងនិងជួយអ្នក ទាំងអស់គ្នាពីថ្នាក់ដំបូងរហូតដល់ធ្វើការនៅសហគ្រាសជប៉ុនដោយប្រើនៅឯកសារនិងសៀវភៅដើម របស់ក្រុមហ៊ុន៕

 

 

Sakura Human Training Center

Tel : (+855)92 933 808

Address:KT Tower,#23, Room 701, St.110, Sangkat Phsar Depo3, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.

 E-mail: keisen@sakura-ht.com